INFO FOR RESIDENTS


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH VỊ XE BUS

Bước 1: Truy cập vào trang www.ecopark.vnetgps.com

Bước 2: Đăng nhập với các thông tin sau:
- Username: ecopark
- Password: ecopark2014

Bước 3: Lựa chọn xe bus cần theo dõi

20162602-dinhvixebus