LỊCH TRÌNH XE BUS GIAI ĐOẠN 1 - BUS SCHEDULE PHASE 1 ECOPARK - HN

LỊCH TRÌNH XE BUS GIAI ĐOẠN 2 - BUS SCHEDULE PHASE 2 ECOPARK - HN

LỊCH TRÌNH XE BUS NỘI KHU ECOPARK - ECOPARK INTERNAL TRANSPORTATION

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH VỊ XE BUS

Bước 1: Truy cập vào trang www.ecopark.vnetgps.com

Bước 2: Đăng nhập với các thông tin sau:
- Username: ecopark
- Password: ecopark2014

Bước 3: Lựa chọn xe bus cần theo dõi

20162602-dinhvixebus